PZS : Oznamovanie kategórie práce 2 – termín predlžený do 29.02.2020

pracovna zdravotna sluzba

pracovna zdravotna sluzba

Väčšina zamestnávateľov ktorí či už mali alebo nemali zriadenú pracovnú zdravotnú službu zaregistrovali v médiách termín 31.01.2019. Do tohoto termínu boli zamestnávatelia povinní nahlásiť prostredníctvom formuláru zverejneného na stránke RUVZ všetkých zamestnancov, ktorí boli pracovnou zdravotnou službou zaradení do kategórie práce 2. Napriek tomu, že  § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z jasne hovorí že ide o povinnosť zamestnávateľa firma HASPO svojich klientov od tejto povinnosti odbremenila urobila tak namiesto nich. Dnes v skorých ranných Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej stránke zverejnil oznam, že vzhľadom na to že ide o druhé kolo takejto povinnosti lehotu na predkladanie predlžuje až do 29.02.2019 . Takéto stanovisko úradu samozrejme kvitujeme, keďže mnohým zamestnávateľom umožní dať veci do poriadku. Každopádne nedá nám nepodotknúť, že ideálne by bolo ak by bol tento oznam zverejnený trošku skôr ako deň po samotnom termíne 15.01.2019. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky totižto formulár na zasielanie týchto oznamov zverejnil na sovjej stránke až 18.12.2018 a to napriek tomu že zákon, ktorý danú povinnosť ustanovoval nadobudol platnosť  už 01.07.2018. Samotný formulár prostredníctvom ktorého oznamovanie prebiehalo a stále prebieha tiež nie je veľmi používateľsky prívetivý. Veľké firmy ktoré máju mnoho pobočiek a zamestnancov často hlásili výpadky, nefunkčnosť alebo nemožnosť nahrať všetky potrebné údaje. Na druhej strane musíme povedať že Úrad na svojej stránke zverejnil často kladené otázky spolu s odpoveďami na ne, ktoré v mnohých smeroch vyjasnili situáciu. My už len dodáme, že povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu má naďalej každý zamestnávateľ ( pozn. platí aj pre obdobné pracovné vzťahy dohody a pod.)

Ak ste si ešte nezabezpečili túto zákonnú povinnosť radi Vám v tejto oblasti pomôžeme. Viac sa dozviete na našej stránke venovanej práve pracovnej zdravotnej službe

Credits : Mirka Glazunová

Špecialista požiarnej ochrany

a Vážení architekti, projektanti, stavební inžinieri, developeri, investori, majitelia domov, bytov či kancelárii,

   radi by sme Vám ponúkli možnosť vypracovania protipožiarnej bezpečSpecialista poziarnej ochranynosti stavby pre Vaše projekty. Naša firma disponuje dvomi skúsenými špecialistami požiarnej ochrany s viac ako desaťročnými skúsenosťami, ktorí sú vždy k dispozícii, tak aby spĺňali Vaše časové i kvalitatívne nároky. PBS vypracúvame pre projekty na celom území Slovenska. Stačí, ak nám všetky podklady zašlete v elektronickej forme. Špecialista požiarnej ochrany bezpečnosť vypracuje, vytlačíme požadovaný počet paré a opečiatkované projekty zašleme poštou k Vám. Vypracovať vieme akýkoľvek druh protipožiarnej bezpečnosti, pre výrobné, nevýrobné stavby aj sklady. Pri územnom či stavebnom konaní aj pri zmene užívania. Radi nadviažeme dlhodobú spoluprácu za výhodných cenových podmienok, k spokojnosti oboch zúčastnených strán. Tešíme sa na našu spoluprácu.

 

V prípade záujmu o spoluprácu, alebo cenovú ponuku kontaktujte pána Kačmára na tel. č 0905 271 563, alebo vyplňte uvedený formulár.

Formulár: Špecialista požiarnej ochrany

Názov Vašej firmy alebo organizácie (povinné)

Váš email (povinné)

Tel. kontakt (povinné)

Miesto stavby (povinné)

Počet podlaží (povinné)

Druh stavby dom/admin./výroba (povinné)

Podlahová plocha v m2 (povinné)

Máte podklady v elektronickej forme .dwg ? (povinné)

Dátum do ktorého potrebujete projekt vypracovať

Tu prosím nahrajte podklady k projektu ak ich máte k dispozícii (limit 10MB)

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

www.haspo.sk

Zmeny v zákone o BOZP

1. júla nadobudla účinnosť novela zákona o BOZP. Dotknú sa zmeny aj vás?

Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

 Najvýraznejšou zmenou v zákone je možnosť získať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov aj pre fyzické osoby. Doteraz to bolo umožnené len právnickým osobám. No keďže medzi tieto spadali aj tzv. jednoosobové právnické osoby, t.j. napríklad živnostníci, ministerstvo sa rozhodlo túto možnosť udeliť aj fyzickým osobám.

Pre udelenie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov je potrebné splniť podmienky definované v zákone č. 124/2006 Z.z. K žiadosti je potrebné doložiť všetky potvrdenia a ďalšie materiály, napríklad vzorový projekt výchovy a vzdelávania.   

Zmeny v školeniach

  1. Opakované školenia

Opakované školenia  povinne organizujú priami nadriadení zamestnancov za účelom zvyšovania úrovne ich vedomostí z oblasti bezpečnosti pri práci. Ako často sa tieto školenia musia zabezpečovať, závisí od príslušných legislatívnych opatrení pre jednotlivé oblasti podnikania.

  1. Doplňovacie školenia

Povinnosť zabezpečiť doplňovacie školenie vzniká zamestnávateľovi v prípade, ak dôjde k zmene pracovnej náplne zamestnanca alebo preradí na výkon inej práce. Poskytnutie doplňovacieho školenia je tiež nutné pri zavádzaní nových technológií.

  1. Osobitné školenia

Osobitné školenia je pre zamestnancov potrebné zabezpečiť:

  • v prípade návratu do práce po pracovnom úraze,

  • po závažnom pracovnom úraze,

  • pred výkonom nebezpečných prác.

  1. Školenia vychádzajúce zo záväzných predpisov

Tieto školenia musia absolvovať zamestnanci, ktorí vykonávajú svoju prácu v súlade s potrebnou odbornou spôsobilosťou (zvárač, skladník…)

Povinnosti, ktoré zostali

Povinnosťou pre zamestnávateľov zostalo zabezpečiť pravidelný dohľad nad BOZP a to prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, teda technika BOZP, alebo autorizovaného bezpečnostného technika.. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na živnostníkov. Zamestnávateľ je tiež stále povinný viesť evidenciu pracovných úrazov a starať sa o ochranu života a zdravia všetkých osôb na pracovisku.

Chápeme, že v súčasnej legislatíve sa dá ľahko stratiť. Úlohu BOZP a zákonných povinností zamestnávateľa však radi pomôžeme zvládnuť aj vám. V našej ponuke nájdete komplexné služby školení a zabezpečenia BOZP, od úvodného auditu, cez vedenie evidenciu pracovných úrazov, koordináciu BOZP a hodnotenie rizík, až po pracovnú zdravotnú službu.

Zamestnávatelia pozor, začínajú kontroly na pracovnú zdravotnú službu!

PZS

Ste zamestnávateľom, ale zabezpečujete svojim zamestnancom naozaj všetko čo vyplýva z Vašej zákonnej povinnosti?

Povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu každému zamestnancovi (aj dohodárovi)  je v platnosti od 01.01.2015 . V tomto období sa stupňuje počet kontrol zo strany RUVZ aj Inšpektorátu práce zameraných na zabezpečenie si tejto povinnosti a pokuty nie sú zanedbateľné.  Pracovná zdravotná služba (PZS)  vykonáva posudzovanie rizík, ktoré zabezpečuje predchádzaniu vzniku chorôb z povolania. Je zameraná predovšetkým na starostlivosť o zamestnancov v rámci pôsobenia dlhodobejších vplyvom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Jednoduchšie povedané,  má za úlohu posudzovať vplyv pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. Pracovná zdravotná služba zahŕňa aj kvalifikované poradenstvo v oblasti rizikových pracovných faktorov.

Veríme že náš súhrn týchto povinností Vám pomôže bližšie sa zorientovať v tejto problematike.

Ak ste si ešte nezabezpečili túto zákonnú povinnosť radi Vám v tejto oblasti pomôžeme. Viac sa dozviete na našej stránke venovanej práve pracovnej zdravotnej službe.

BOZP Košice | HasPO.sk

bozp kosice haspo

Firma HasPO je na trhu už od roku 1997. Za tento čas sme nadobudli množstvo skúseností a pomohli viac ako tisícke firiem v rozsiahlej problematike BOZP, OPP a PZS.  Aby sme aj naďalej mohli pomáhať  čoraz väčšiemu množstvu firiem v čo raz zložitejšom prostredí zákonov a vyhlášok z prostredia BOZP , rozhodli sme sa v roku 2014 otvoriť pre Vás pobočku aj v meste Košice. Naša pobočka sa nachádza v dobre dostupnej lokalite neďaleko Rampovej, na ulici Severné nábrežie č. 29. Nájdete nás v krásnej pieskovej novostavbe na pravej strane Hornádu, kde Vám naši ochotní kolegovia radi pomôžu. Viac o našich službách z oblasti BOZP sa dozviete na našej firemnej stránke venovanej BOZP, alebo vyplňte tento nezáväzný formulár.

Názov Vašej firmy alebo organizácie

Váš email

Tel. kontakt

Vyberte prosím v akej sfére pôsobíte (povinné)

Miesto prevádzky

Počet zamestnancov (aj dohodári)

Okrem BOZP mám záujem aj o nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie týchto zákonných služieb
(možnosť získať zľavu na balík služieb až vo výške 20%) :
Ochrana pred požiarmiPracovná zdravotná služba (PZS)

Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky alebo informácie, môžete ich napísať sem (nepovinné)

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

Tešíme sa na našu spoluprácu

Team HasPO.sk

( BOZP Košice )

 

Školenie dobrovoľných hasičov

Skolenie DHZ

Dobrovoľní hasiči. Zábava pre mládež, alebo skutočná pomoc hasičom profesionálom ?
Na Slovensku dnes pôsobí viac ako 90 tisíc dobrovoľných hasičov, nie vždy ich však ľudia a profesionálni hasiči berú vážne.
Zmenu by mohol priniesť nový pripravovaný zákon, ktorý dovolí dobrovoľným hasičom zasahovať spolu s profesionálmi pri     požiaroch ,  nehodách či povodniach. Dobrovoľní hasiči budú podľa technickej a odbornej pripravenosti rozdelení do kategórii A,B, C a ich zaradenie určí akých zásahov sa môžu zúčastňovať.
Dobrovoľní hasiči sa tiež dočkajú štedrých dotácii od štátu a európskej únie na zabezpečenia vybavenia a potrebných školení.
A práve kvalitné školenie dobrovoľných hasičov je základom k ich profesionalite a vysokej úrovni.

Firma HasPO Vám preto ponúka zabezpečenie tohoto školenia dobrovoľných hasičov prostredníctvom svojich vysoko kvalifikovaných lektorov s dlhoročnými skúsenosťami.

Viac informácií získate na tel. č. 0905 271 563 alebo na našej stránke o školení dobrovoľných hasičov.

Kedy a prečo je koordinátor BOZP na stavbe potrebný ?

Koordinátor BOZP, alebo presnejšie povedané koordinátor bezpečnosti na stavenisku je funkcia, ktorej plnenie nám ukladá zákon č.124 z roku 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Tento zákon v skratke hovorí, že ak na stavbe pracujú zamestnanci viacerých firiem, alebo viaceré SZČO pracujú na spoločnom stavenisku koordinator bezpecnosti na staveniskumusia mať zmluvne zabezpečenú osobu, ktorou je koordinátor bezpečnosti na stavenisku, ktorý bude dohliadať na vzájomnú koordináciu činností týchto jednotlivých firiem a tiež vzájomnú informovanosť. Zjednodušene povedané koordinátor dohliada na to, aby pravá ruka vedela čo robí tá ľavá. Ak to trochu preženieme dohliada na to, aby zamestnanci firmy A netriedili stavebný odpad v objekte ktorý ide práve firma B demolovať , čím by došlo k ťažkým pracovným úrazom. Koordinátor bezpečnosti na stavenisku teda takýmto a podobným situáciám musí predchádzať. Koordinátor teda pravidelne navštevuje stavenisko, sleduje postupy a organizáciu, navrhuje vhodné opatrenia a dohliada, aby všetci pracovníci absolvovali kurz bozp.

Aj naša firma HASPO vám ponuká komplexné zabezpečnie služby koordinátor BOZP.

Ako sa chrániť pred požiarom?

Ak bývate v rodinnom dome, je ideálne mať k dispozícii vždy minimálne dve únikové cesty, ktoré budú k dispozícii v prípade požiaru. Ak bývate v byte, je potrebné zaistiť vždy voľnú jedinú únikovú cestu – schodisko. Ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť záchrany Vás a vašich blízkych, stačí mať po ruke týchto pár vecí.

plagat

Ak vám v dome chýba požiarnobezpečnostná charakteristika stavby, neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám s vypracovaním potrebnej dokumentácie pomôžeme. Okrem toho si na našej mailovej adrese haspo@haspo.sk môžete objednať záchranný balíček do vášho domu.