Kedy a prečo je koordinátor BOZP na stavbe potrebný ?

Koordinátor BOZP, alebo presnejšie povedané koordinátor bezpečnosti na stavenisku je funkcia, ktorej plnenie nám ukladá zákon č.124 z roku 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Tento zákon v skratke hovorí, že ak na stavbe pracujú zamestnanci viacerých firiem, alebo viaceré SZČO pracujú na spoločnom stavenisku koordinator bezpecnosti na staveniskumusia mať zmluvne zabezpečenú osobu, ktorou je koordinátor bezpečnosti na stavenisku, ktorý bude dohliadať na vzájomnú koordináciu činností týchto jednotlivých firiem a tiež vzájomnú informovanosť. Zjednodušene povedané koordinátor dohliada na to, aby pravá ruka vedela čo robí tá ľavá. Ak to trochu preženieme dohliada na to, aby zamestnanci firmy A netriedili stavebný odpad v objekte ktorý ide práve firma B demolovať , čím by došlo k ťažkým pracovným úrazom. Koordinátor bezpečnosti na stavenisku teda takýmto a podobným situáciám musí predchádzať. Koordinátor teda pravidelne navštevuje stavenisko, sleduje postupy a organizáciu, navrhuje vhodné opatrenia a dohliada, aby všetci pracovníci absolvovali kurz bozp.

Aj naša firma HASPO vám ponuká komplexné zabezpečnie služby koordinátor BOZP.

Posted in Nezaradené.