Protipožiarna bezpečnosť stavby

projekt poziarnej ochrany

Protipožiarna bezpečnosť stavby ( projekt požiarnej ochrany)

Protipožiarna bezpečnosť stavieb je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru.

Pre zaslanie cenovej ponuky prosím použite jednoduchý formulár nižšie.

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Požiarna ochrana a požiarna ochrana budov sa zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – projektom požiarnej ochrany.

Okrem vypracovania projektov investorov pre fyzické a právnické osoby, ponúkame tiež dlhodobú spoluprácu projektantom a architektom, vypracujeme protipožiarnu bezpečnosť stavby rýchlo a za rozumné ceny.

Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby – podklady:

  • pôdorysy jednotlivých podlaží stavby v mierke, s kótami, s legendou (účel) a plochou (v m2) miestností
  • rez stavby
  • situácia – môže byť aj kópia z katastrálnej mapy
  • technická správa – opis (materiály) zvislých a vodorovných stavebných konštrukcií (steny, stropy)

Nezáväzná žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na protipožiarnu bezpečnosť stavby :

Názov Vašej firmy alebo organizácie (povinné)

Váš email (povinné)

Tel. kontakt (povinné)

Miesto stavby (povinné)

Počet podlaží (povinné)

Druh stavby dom/admin./výroba (povinné)

Podlahová plocha v m2 (povinné)

Máte podklady v elektronickej forme .dwg ? (povinné)

Dátum do ktorého potrebujete projekt vypracovať

Tu prosím nahrajte podklady k projektu ak ich máte k dispozícii (limit 10MB)

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

HOTLINE – všetko ohľadom protipožiarnej bezpečnosti stavby 0905 271 563

HASPO pre Vás otvorilo novú pobočku v meste Košice. Viac informácii v sekcii Kontakt