Protipožiarna bezpečnosť stavby

Protipožiarna bezpečnosť stavby ( projekt požiarnej ochrany)

Protipožiarna bezpečnosť stavieb je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru.

Ponúkame dlhodobú spoluprácu projektantom a architektom, vypracujeme protipožiarnu bezpečnosť stavby rýchlo a za rozumné ceny.

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Požiarna ochrana a požiarna ochrana budov sa zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – projektom požiarnej ochrany.

Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby – podklady:

  • pôdorysy jednotlivých podlaží stavby v mierke, s kótami, s legendou (účel) a plochou (v m2) miestností
  • rez stavby
  • situácia – môže byť aj kópia z katastrálnej mapy
  • technická správa – opis (materiály) zvislých a vodorovných stavebných konštrukcií (steny, stropy)

Požiarnobezpečnostná charakteristika stavby

( Poivnnosť vypracovať požiarnobezpečnostnú charakteristiku stavby bola zrušená novelou zákona č. 314/2001 Z.z. s platnosťou od septembra 2015. )

Na základe § 4 písmena m) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ za účelom predchádzania vzniku požiarov, je povinná zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Obsah dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike stavby ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, vyhláška MV SR 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Požiarnobezpečnostnú charakteristiku užívanej stavby je potrebné vypracovať pre stavbu, ktorá bola vybudovaná pred rokom 1982 a nebol zmenený v priebehu jej užívania účel využitia tejto stavby ako ani dispozičné riešenie tejto stavby (zmena účelu miestností, iné rozmiestnenie alebo usporiadanie miestností, zmena vchodov, východov, schodísk a pod.). V prípade, že k uvedeným zmenám došlo je potrebné vypracovať pre stavbu riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Ku vypracovaniu požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby, ak projektová dokumentácia stavby nie je k dispozícii priamo v danej organizácii, je možné ju vyžiadať zo štátneho archívu.

Požiarnobezpečnostná charakteristika stavby – podklady:

  • dispozičné riešenie pôdorysov stavby, rez stavby a situáciu okolitej zástavby
  • technickú správu danej stavby, uviesť materiálovú skladbu objektu
  • popis existujúcej hydrantovej siete, s určením dimenzie potrubia a vzdialenosti najbližšieho hydrantu

Nezáväzná žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na protipožiarnu bezpečnosť stavby :

Nazov firmy (povinné)

Váš email (povinné)

Tel. kontakt (povinné)

Miesto stavby (povinné)

Počet podlaží (povinné)

Druh stavby dom/admin./výroba (povinné)

Podlahová plocha v m2 (povinné)

Máte podklady v elektroncikej forme .dwg ? (povinné)

Dátum do ktorého potrebujete projekt vypracovať

HOTLINE – všetko ohľadom protipožiarnej bezpečnosti stavby 0905 271 563

HASPO pre Vás otvorilo novú pobočku v meste Košice. Viac informácii v sekcii Kontakt