Revízie komínov, kontroly a odborné skúšky

Revízie komínov, kontroly a odborné skúšky

Revízie komínov, kontroly a odborné skúšky

Naša firma HasPO Vám prostredníctvom našich kominárov ponúka kontroly, revízie komínov a odborné skúšky komínov.

Preskúšanie komína :

Pred uvedením nového spotrebiča do prevádzky musí odborne spôsobilá osoba , teda kominár vykonať odbornú skúšku komína. V prípade, že komín vyhovie podmienkam odbornej skúšky kominár vystaví na základe tejto skúšky doklad o preskúšaní komína. Komínová vložka musí byť tvorená z certifikovaných materiálov, v opačnom prípade nemôže byť udelený doklad o preskúšaní komína.

Kontroly, čistenie a revízie komínov a dymovodov :

Na základe lehôt určených zákonom je každá právnická, alebo fyzická osoba povinná zabezpečiť pravidelné kontroly a čistenia komínov a dymovodov.  O tejto kontrola a čistení komína rovnako kominár vydá písomne potvrdenie.

Zákonné lehoty na čistenie komínov a dymovodov :

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

Vložkovanie komínov :

Ponúkame Vám aj službu vložkovanie komínov tak ako to požaduje vyhláška.

Vyhláška 401/2007  §15 hovorí : Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách.

Firma (povinné)

Váš email (povinné)

Druh služby(revízia,skúška,vložkovanie)

Vaša správa pre nás

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

Všetky informácie ohľadom kontroly, revízie komínov a odborných skúšok komínov Vám radi poskytneme na tel.č. 0905 271 563

HASPO pre Vás otvorilio novú pobočku v meste Košice viac informácii v sekcii Kontakt