Komplexné služby BOZP

Splnenie povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP znamená omnoho viac ako len pravidelné školenia. BOZP je široká a zložitá problematika, my ju zabezpečujeme spôsobom, že na seba preberáme všetky starosti a Vy sa tak môžeme venovať svojemu podnikaniu. Cenovú ponuku na mieru môžete získať už do pár minút vyplnením jednoduchého formulára nižšie na tejto stránke.

Ponúkame Vám komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré vám sprostredkuje náš skúsený tím technikov BOZP. Naše služby sa snažíme vykonávať takým spôsobom, aby sme Vás odbremenili od čo najväčsieho množstva starostí.

Preto Vám v oblasti BOZP ponúkame zabezpečenie týchto služieb na území celého Slovenska:

 • Technik BOZP – komplexné zabezpečenie služieb na mieru

 • Úvodný odborný audit, prehliadku pracoviska, kontrolu dokumentácie s následným návrhom opatrení k odstráneniu nedostatkov.
 • Koordinátor BOZPPonúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku. Prostredníctvom našich kvalifikovaných koordinátorov BOZP pre Vás zabezpečíme splnenie platných legislatívnych požiadaviek.
 • Pracovná zdravotná služba – Komplexné zmluvné zabezpečenie PZS
 • Školenie zamestnancov
  • školenie vedúcich zamestnancov, ich pravidelné oboznamovanie s novinkami a zmenami v oblasti BOZP,
  • školenie zamestnancov, prípadne i vykonávanie vstupných školení zamestnancov,
  • odborné školenie zamestnancov, pravidelné školenie zamestnancov spoločnosti podľa osnov školení
 • Ročné prehliadky pracovísk podľa zákona a periodické prehliadky podľa dohody
 • Evidencia a registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania, spracovanie potrebnej dokumentácie, jej aktualizácia podľa právnej úpravy, zavedenie knihy úrazov na pracovisku, spolupráca pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, spísanie záznamu o pracovnom úraze
 • Zavedenie systému vstupných školení nových zamestnancov o BOZP, vrátane spracovania podkladov pre školenie
 • Hodnotenie rizík, metodická pomoc pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, zisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii a spracovanie potrebnej dokumentácie.
 • Interný predpis zamestnávateľa na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov spracovaný na základe hodnotenia rizík, jeho súčasťou je i návrh na prideľovanie mycích a čistiacich prostriedkov, ochranných nápojov. Metodická pomoc pri zavedení systému prideľovania stanovených OOPP zamestnancom
 • Spracovanie harmonogramu revízií a opráv technických zariadení
 • Účasť a spolupráca pri kontrolách zo strany odborného dozoru nad bezpečnosťou práce
 • Školenie BOZP

Od roku 2014 Vám ponúkame aj možnosť komplexného zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby ( PZS ) viac informácií získate na tejto stránke alebo v sekcii pracovná zdravotná služba.

Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku služieb bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci :

Názov Vašej firmy alebo organizácie

Váš email

Tel. kontakt

Vyberte prosím v akej sfére pôsobíte (povinné)

Miesto prevádzky

Počet zamestnancov (aj dohodári)

Okrem BOZP mám záujem aj o nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie týchto zákonných služieb
(možnosť získať zľavu na balík služieb až vo výške 20%) :
Ochrana pred požiarmiPracovná zdravotná služba (PZS)

Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky alebo informácie, môžete ich napísať sem (nepovinné)

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

Všetky informácie ohľadom BOZP Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0918 505 584

HASPO pre Vás otvorilo novú pobočku v meste Košice. Viac informácii v sekcii Kontakt

NAJ.sk